Category Archives: Człowiek, rozwój i konsumpcja

OBIEKTYWNE BRAKI

Braki te mogą być obiektywne, mogą być wyobrażone lub urojone itp., czym jeszcze będziemy mówili obszerniej, lecz każ­dy taki brak staje się siłą motoryczną działań ludz­kich po przejściu przez „filtr” świadomości. Brak musi być uświadomiony, a przynajmniej zasygnali­zowany centrom motorycznym

WAŻNE DLA KAŻDEJ POLITYKI

Lecz potrzeby powstające w innych wymiarach — a te są bardzo ważne dla każdej polityki i dla bada­nia konsumpcji — mają swoje źródła w cechach sy­stemów zewnętrznych i powstają stąd, że poczucie braku jest świadomości narzucone z zewnątrz. In­tensywność odczuwania

SCHEMATYCZNA ANALIZA

Spróbujmy więc zanalizować schematycznie powstawanie potrzeb w różnych wymiarach egzys­tencji jednostki. Podkreślmy, że faktem podstawo­wym w tym zakresie jest istota procesów życiowych pozostaje sprawą otwartą, jak dalece uczony kon­struujący teorię potrzeb ma wnikać w biochemizm procesów metabolizmu lub też w

O WŁASNYCH SIŁACH

Po­trzeby człowieka wyrzuconego na samotną skałę w morzu, gdzie musi się utrzymać przy życiu sam, o własnych siłach, nie mając do dyspozycji niczego, czym dysponuje w swojej cywilizacji, i gdzie nie mu­si się liczyć z potrzebami wynikającymi z uczestnic­twa w

SKOMPLIKOWANY PROCES

Nie wchodzę w skomplikowany proces fizjologiczny, nazywany tutaj skrótowo bra­kiem wymienionych składników, gdyż jest to poza zakresem rozważanego problemu. W każdym razie ilości czy proporcje tych składników zmieniają się w etape.ch rozwojowych organizmu, ale w przekroju gatunku są mało zmienne.

SYGNAŁY ORGANIZMU

Organizm sygnali­zuje jedynie, że jest głodny. „Obiektywny” brak składników odżywczych zostaje z tych niejasnych sygnałów organizmu przełożony na język świado­mości, która ten przełożony sygnał lokuje z kolei w kontekście doświadczeń i przyzwyczajeń wytworzo­nych w życiu społecznym. Tak więc ten brak

ELEMENTY PSYCHICZNE

W ten sposób od sygnału organicz­nego o braku jakichś składników odżywczych, po­trzeba głodu rozwija się i rozrasta, otaczając się co­raz to nowymi elementami. Potrzeby biologiczne mają swoje elementy podstawowe i stałe. Lecz już ich elementy psychicz­ne, narastające wokoł nich, są

W SPOŁECZEŃSTWACH EUROPEJSKICH

W społeczeństwach europej­skich zaspokajanie potrzeby głodu jest okazją do przyjęć będących przede wszystkim ceremonią, po­kazem, świętowaniem; jest okazją do załatwiania spraw wieloaspektowych społecznie. Zaspokojenie braku składników podstawowych w organizmie może być tylko pretekstem do zapraszania osób z racji zu­pełnie innych

POTRZEBA GŁODU

Potrzebę głodu można zaspokoić spożywając kawał chleba z boczkiem i nieraz drwalowi pracu­jącemu w górach taki posiłek musi wystarczyć, ale Radziwiłł „Panie Kochanku” dla zaspokojenia po­trzeby głodu potrzebował bogato zastawionego stołu i 600 usługujących hajduków, zależy to bowiem od tego,

ZASÓB INFORMACJI

Trudno określić zakres informacji potrzebny czło­wiekowi do rozwiązywania jego problemów’ życia codziennego w zawodzie, gospodarstwie domowym, polityce, współżyciu towarzyskim itp. Ostatecznie każdy z nas może sobie wyobrazić, jakie informacje i w jakich zakresach są mu potrzebne do skuteczne­go działania. Lecz

ODWAGA I PAMIĘĆ

Oczywiście, że człowiek się broni ograniczonością uwagi i ograniczo­ną pojemnością pamięci, które powodują, że więk­szość docierających informacji stanowi tylko nie­istotny szum, na który nie zwraca on uwagi. Po­trzeba informacji poza składnikiem podstawowym ma jednak także swoje otoczki psychiczne, np. cie­kawość

ŚWIADOMOŚĆ

Świadomość odbiera nie tylko nieprecyzyjne sygnały o brakach, ale także o zaspokoję- niu głodu i nigdy nie wiemy, czy organizm otrzymał to, czego rzeczywiście potrzebował, czy tylko zo­stał „oszukany”. Podobnie i w przypadku potrzeby informacji mamy bardzo małe możliwości stwier­dzenia,