Category Archives: Człowiek, rozwój i konsumpcja

Hurtownia biżuteria sztuczna

Obecnie coraz częściej konsumentki wybierają biżuterię sztuczną, niż naturalną. Jest to przede wszystkim spowodowane coraz to nowymi zmianami w trendach biżuteryjnych. Praktycznie co sezon modna jest zupełnie inna biżuteria. Na pokazach mody światowi projektanci zawsze starają się zaprezentować nie tylko

Manicure hybrydowy Warszawa Śródmieście

Dla wielu kobiet jedną z podstawowych rzeczy jest dbanie nie tylko o swoją twarz, ale również o paznokcie. Dłonie są jedną z największych ozdób każdej kobiety i najbardziej świadczą o tym, czym się na co dzień zajmujemy. Kobiety ciężko pracujące

FAZA PROCESU

Wreszcie w trzecim znaczeniu konsumpcja to „faza procesu reprodukcji społecznejtzn. inte­resuje nas ta część gospodarki narodowej w skali makro, którą można nazwać także „sferą spożycia”, na którą składają się „warunki życia społecznego”, warunki pracy, poziom życia ludności, fundus2; spo­życia —

TRZY WYRÓŻNIENIA

Te trzy wyróżniane znaczenia konsumpcji mają swoje odbicie w analizach zależności między konsumpcją a rozwojem człowieka. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy o zróżnicowaniu potrzeb w roz­dziale II, rozwój jednak wymaga zaspokajania wszystkich potrzeb, nie tylko konsumpcyjnych. Mu­simy więc postawić sobie

KAŻDE ZE ZNACZEŃ

Dalej, każde z wyróżnionych znaczeń ter­minu konsumpcja zakłada inną metodę badania za­leżności między spożyciem a rozwojem. Jeżeli np. rozważamy konsumpcję w pierwszym znaczeniu, wtedy szukamy skutków samych aktów spożycia w postawach, zachowaniach i innych cechach osobo­wości konsumenta. W pozostałych zaś

PORÓWNANIE SPOŁECZEŃSTW

Wystarczy bowiem porównać wspominane tutaj opisy różnych społeczeństw  i ich systemów gospodarczych, aby przekonać się, że tak różne systemy gospodarcze, jak Eskimosów z Alaski, Navajów z Arizony, chłopów chińskich czy współczesnych Anglików, mają elementy wspólne systemów konsumpcji, wynikające z zasadniczego

POWSTAWANIE POTRZEB

Refleksja nad potrzebami biologicznymi i psychicz­nymi skłania do przypuszczenia, że potrzeby są im- manentnymi mechanizmami wbudowanymi genety­cznie w „system człowiek”, że są podstawowym czynnikiem motorycznym procesów życiowych, a za­tem każda teoria potrzeb musi być tworzona jako po­chodna ogólnej teorii życia.

RODZAJ I PRZEKSZTAŁCENIE

Głód np. jest zjawiskiem wewnątrz- systemowym wywołanym przez brak pewnych skład- ników, takich jak tłuszcze, węglowodany, białko, wi­taminy, sole mineralne itd., zużytych w procesach przemiany materii; głód więc jest sygnałem jakichś braków’, które trzeba uzupełnić, dostarczając syste­mowi odpowiedni pokarm zaczerpnięty

DOSTARCZANE ŚRODKI

Otoczenie dostarcza tylko środków zaspokojenia potrzeb i nie funkcjonowanie środowis­ka, lecz funkcjonowanie systemu jest istotne dla po­wstawania i rozwoju potrzeb. Hipoteza ta ma wiele przekonujących argu­mentów. Kierując się jedynie zdrowym rozsądkiem, nawet bez uciekania się do specjalnych badań, może­my stwierdzić,

FUNKCJONOWANIE W SYSTEMACH

Mówiąc inaczej, aby funkcjonować w tych wszystkich systemach społecznych, gospodar­czych, politycznych i kulturalnych, jednostka musi posiadać pewne cechy, narzucone jej przez struktury i zasady działania tych systemów, musi więc wy­twarzać potrzeby posiadania, kwalifikacji, wiedzy, informacji, porozumienia, prestiżu itp. Te potrzeby

POCHODNE POTRZEBY

Przy takim ujęciu można też powiedzieć, że potrzeby są pochodne w stosunku do wymagań pro­cesów życiowych jednostki, gdyż istotą życia czło­wieka są działania w gospodarce, zbiorowościach spo­łecznych, kulturze. A zatem jedne i drugie potrzeby są wynikiem albo procesów przemiany materii

POTRZEBY GOSPODARCZE

Potrzeby gospodarcze wynikają z koniecz­ności działania w systemach gospodarczych. Uczest­nictwo i działania w zbiorowościach społecznych wy­twarzają potrzeby społeczne. Uczestnictwo w syste- mach kulturowych i konieczność twórczości kultu­ralnej rodzą potrzeby kulturalne. Oczywiście, że względnie sprawny i zdrowy organizm jest warun­kiem wszelkich